Vedtægter

§1
Foreningens navn er “Vendsyssel Traktortræk”.


§2
Foreningens formål er at at udbrede kendskab til og glæde ved den styrke traktorer besidder. Dette gøres ved arrangere traktortrækstævner i Vendsyssel. Foreningen skal sørge for en god geografisk spredning af stævnerne og skal varetage driften af foreningens traktortrækvogn (økonomisk styring, reklametegning, vedligeholdelse samt alt det øvrige vedr. vognen).


§3
Foreningen er en paraply organisation for følgende medlemmer:

Dronninglund LandboUngdom
Nord – Midt Vendsyssel LandboUngdom
Brønderslev LandboUngdom
Hjørring LandboUngdom
Han Herred LandboUngdom
Organisationens medlemmer hæfter solidarisk, økonomisk og arbejdsmæssigt.


§4
Regnskab: regnskabsåret går fra 1/10 – 30/9. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.


§5
Bestyrelsen har 11 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat på følgende måde:

5 er udpeget med 1 fra hver af de 5 nævnte lokalforeningers bestyrelser
3 vælges på generalforsamlingen blandt de fremmødte. De vælges for 2 år, således at der er overlapning med de 3, der blev valgt året før
Kriterie for at kunne vælges er medlemskab af en af lokalforeningerne.

§5 stk. 1 (Valgprocedure)
Navnene på de af lokalforeningen udpegede bestyrelsesmedlemmer skal afleveres til dirigenten ved valgets begyndelse. Herefter vælges, blandt de fremmødte, 3 bestyrelsesmedlemmer – hver for en 2-årig periode. Et ikke fremmødt medlem kan vælges ved skriftlig samtykkelse.

Hver lokalforening har 5 stemmer at gøre godt med, uanset antallet af fremmødte fra de forskellige lokalforeninger.

Valget foregår skriftligt og afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Hvert år vælges 2 suppleanter på generalforsamlingen. Disse er valgt for 1 år.

Hvert år vælges 1 revisor som sidder for 2 år. Der er altid 2 revisorer, valgt med 1 års forskydning. §6
Generalforsamlingen afholdes senest d. 15/11. og indvarsles skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, til foreningens medlemmer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandsberetning.
3. Regnskabsberetning.
4. Godkendelse af formandsberetning og regnskab.
5. Valg.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag til beslutning skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
8. Eventuelt.

Den nye bestyrelse afholder konstituerende møde senest 2 uger efter generalforsamlingen. Afgående formand indkalder til dette. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden. §7
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder der påkrævet, eller når en fjerdedel af medlemmerne skriftligt anmoder herom.


§8
Vedtægtsændringer: en vedtægtsændring kræver 3/5 flertal af afgivne stemmer på generalforsamlingen